สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

17T09:25:55.793Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่16 ส.ค.2561 เวลา 8.57 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 แห่ง ในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 3,103 คน

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่า สถาบันการอาชีวศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ จนสามารถเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตหลากหลายสาขา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน อำนวยประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในโอกาสที่บัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษาได้สำเร็จการศึกษาออกไปอีกรุ่นหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงการใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพ สำหรับเป็นแนวปฏิบัติของแต่ละคนต่อไป การเรียนการสอนในสายวิชาชีพนั้น มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนถึงพร้อมด้วยความรู้ 2 ด้าน คือความรู้ด้านวิชาการ กับความรู้ด้านการปฏิบัติการ ด้วยเหตุนี้ บัณฑิตสายวิชาชีพ จึงมีทั้งความรู้ในหลักวิชา และความรู้ในการปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้สามารถประกอบอาชีพได้ทันที ตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา ข้อสำคัญมีอยู่ที่ว่า บัณฑิตจะต้องนำความรู้ทั้ง 2 ด้านมาใช้ประกอบส่งเสริมกันให้ได้ผล พร้อมทั้งพากเพียรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และสร้างสมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติอยู่เสมอ ถ้าทำได้ แต่ละคนก็จะมีความสำเร็จและความเจริญมั่นคงในอาชีพการงาน อันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาติบ้านเมืองก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป"
หลังจาก ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้
ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำ นายเดชา ตั้งสิน ประธานมูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์ บริษัท แม่น้ำเรสซิเดนท์ จำกัด และบริษัทในเครือ พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนจัดสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการของกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว