พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561

17T09:33:47.823Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (16 ส.ค. 2561) เวลา 15.36 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยัง โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ แก้วกัลยาสิกขาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม และโครงการหน่วยงานคุณธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และองค์กร รวมทั้งขยายเครือข่ายจริยธรรมให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พุทธศักราช 2560 ถึง 2564) ที่มุ่งสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม ภายใต้ค่านิยม "MOPH" (Moral Ministry of Public Health)
ในการนี้ ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ผู้สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในและนอกสังกัด เครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น คนดีศรีสาธารณสุขระดับกรมและระดับเขตสุขภาพ หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับกรมและระดับจังหวัด และผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรื่องเล่า และการกล่าวสุนทรพจน์ รวมจำนวน 158 ราย
ในงานฯ มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านจิตอาสาเพื่อการพัฒนาคุณธรรม อาทิ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ออกเยี่ยมและสวดมนต์ให้พรแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงวัด และ "โครงการหมอเดินเท้า จิตอาสา" ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานสาธารณสุขประจำจังหวัด และหน่วยทหารในพื้นที่ ซึ่งเดินเท้าเข้าสู่พื้นที่ชุมชน เพื่อตรวจรักษาโรคให้แก่ประชาชน และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน
นอกจากนี้ มีนิทรรศการผลงานดีเด่นของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น "โครงการต้นไม้แห่งความดี" ของโรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งได้ดำเนินการกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรทำความดี ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นตัวอย่างแก่คนอื่น ๆ ในองค์กร และ "โครงการก้าวไปด้วยใจ ใส่ใจด้วยจิตอาสา" ของโรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งขับเคลื่อนด้วยแนวคิดการให้ประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางของการให้บริการ โดยชักชวนให้บุคลากรที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว กลับเข้ามาเพื่อเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานของโรงพยาบาล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว