สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง "วัฒนธรรมแห่งอายุวัฒนะ"

16T09:37:19.010Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2561 เวลา 9.01 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลกรุงเทพ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงาน การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง "วัฒนธรรมแห่งอายุวัฒนะ" (2018 Chulalongkorn Asian Heritage Forum : Culture of Longevity) ซึ่งสถาบันไทยศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 ถึง 16 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งอายุวัฒนะของสังคมเอเชียในบริบททางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่อศึกษาวิธีการรักษาสุขภาพที่เชื่อมโยงกับคติความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา การแพทย์ และวิถีชีวิตของคนในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสอดคล้องกับสังคมไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการและการวิจัย โดยมีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจาก 9 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานจำนวน 26 คน และมีผู้เข้าร่วมฟัง จำนวน 150 คน
ในการนี้ ทรงฟังบรรยาย เรื่อง "นิยามใหม่ของผู้สูงวัย" โดยศาสตราจารย์ เซอร์กี เชอร์บอฟ จากสถาบันเพื่อการวิเคราะห์ระบบประยุกต์ สาธารณรัฐออสเตรีย นำเสนอการนิยามความหมายของผู้สูงวัย ที่ต้องพิจารณาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้น ๆ ร่วมกับเกณฑ์อายุด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคมที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน ซึ่งหากสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ก็ควรที่จะกำหนดให้ช่วงอายุของการเข้าสู่ภาวะผู้สูงวัยนั้น สูงตาม เพื่อลดช่วงระยะเวลาในการเข้าสู่ภาระพึ่งพิง ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้กว้างมากขึ้น
เรื่อง "วิธีวิทยาแบบองค์รวมในการศึกษาผู้สูงวัย" โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ โคโซ มัทซุบายาชิ จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาสังคมที่มีอายุเฉลี่ยของคนในสังคม สูงในประเทศแถบอาเซียน โดยพบว่าการดูแลรักษาที่จะช่วยให้คนมีอายุยืนยาวได้นั้น จำเป็นที่จะต้องศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ของชีวิตในสังคมที่บุคคลเหล่านั้นอาศัยอยู่ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อม รูปแบบการใช้ชีวิต และความเป็นอยู่ของคนในสังคมนั้น ๆ การแพทย์เชิงพื้นที่ หรือ Field Medicinc จึงเป็นการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความเป็นอยู่ มากกว่าการแพทย์แบบสำเร็จรูปในปัจจุบัน
และเรื่อง "การลดภาวะการติดเชื้อและโรคติดเชื้อเพื่อกลไกสู่อายุยืน" โดยศาสตราจารย์ จูเลี่ยน หม่า จากสถาบันเพื่อการศึกษาภาวะการติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน เซนต์จอร์ช มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร นำเสนอการลดภาวะการเจ็บป่วยของผู้สูงวัย และทำให้อัตราอายุเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้น ด้วยการทำให้วัคซีนเข้าถึงได้ง่ายและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตวัคซีนได้เองภายในประเทศ ซึ่งจะทำให้อายุเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นทัดเทียมกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

90-91 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310โทรศัพท์ 02-248-8600, Fax 02-369-2579

WEB MASTER : nnt.thainews@gmail.com VERSION WEB : Version 2.0

nnt.thainews © 2018 All rights reserved.