สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิจิตรา ดิษยะศริน

15T08:53:02.663Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 17.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงวิจิตรา ดิษยะศริน ซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สิริอายุ 91 ปี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
คุณหญิงวิจิตรา ดิษยะศริน เดิมนามสกุล วิกิณิยะธนี เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2470 บิดาและมารดาชื่อ นายวงศ์ และนางทองอินทร์ วิกิณิยะธนี ด้านการศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนพิทยศึกษา และได้ทุนรัฐบาลเรียนต่อโรงเรียนเสาวภา จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนศึกษานารี และจบปริญญาตรี จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้านครอบครัว สมรสกับ พลอากาศเอก ประหยัด ดิษยะศริน อตีดผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน มีลูกด้วยกัน 3 คน คือ นาวาอากาศเอก วีระยุทธ์ ดิษยะศริน , นางปาริชาต หอวัฒนกุล และ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
คุณหญิงวิจิตราฯ มีอุปนิสัยโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีอัธยาศัยไมตรีอันดี มีความเมตตากรุณา ทำให้เป็นที่รักและเคารพนับถือของญาติ มิตรสหาย และผู้ที่ได้พบเจอ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว