พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

14T10:07:08.970Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 61 เวลา 14.33 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น เพื่อมอบเงินพระราชทานขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านและชุมชน จำนวน 1,048 แห่ง ที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้หมู่บ้านและชุมชนของตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกัน เฝ้าระวัง และร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง พึ่งตนเอง และพึ่งพากันเอง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขยายไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ เพื่อเป็นหลักชัยสู่ความสงบร่มเย็นต่อไป
ทั้งนี้ กองทุนแม่ของแผ่นดิน เกิดขึ้นจากเมื่อปี 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราษฎรที่ร่วมกันป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง โดยในปี 2547 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวมาสมทบกับงบประมาณของสำนักงานฯ จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อมอบให้หมู่บ้านและชุมชนที่มีความตั้งมั่นที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยขอพระราชทานชื่อว่า "กองทุนแม่ของแผ่นดิน" มีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านและต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆ ปัจจุบัน มีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 22,206 แห่ง

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว