พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

13T12:58:50.120Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (12 ส.ค. 61) เวลา 9.20 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่น รวมทั้งลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
โดยปีนี้ ได้คัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ แบ่งเป็น แม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ของผู้เสียสละ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความมานะ อดทน ขยันหมั่นเพียร และแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวม 225 คน รวมทั้ง ได้คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ซึ่งเป็นลูกที่ให้การดูแลเอาใจใส่ และปฏิบัติต่อแม่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ ช่วยเหลือภารกิจ และการงานของแม่ ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมจำนวน 109 คน นอกจากนี้ มีผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนและหนังสือสั้นเทิดพระคุณของแม่ จำนวน 14 คน
ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า
"เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ
ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา
ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา
จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย"

ข่าวในพระราชสำนัก สทท


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว