สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เฝ้า ถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี

09T09:05:35.683Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 61 เวลา 16.21 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เฝ้า ถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏในวงการวิชาการ และเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและประชาคมโลก ด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร ตลอดจนทรงแสวงหาแนวทางระดมทุนช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ โดยทรงสร้างสรรค์งานศิลปะหลากหลายแขนงผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ "ถักร้อย สร้อยรัก" และโครงการ "ดร.น้ำจิต" เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ รวมทั้งทรงจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม "หลากลาย หลายชีวิต" อีกทั้งทรงออกแบบเครื่องประดับอัญมณี และทรงก่อตั้ง บริษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 จำกัด เพื่อผลิตสินค้าทรงออกแบบที่มีความประณีตงดงาม อันแสดงถึงพระอัจฉริยภาพที่เป็น "เจ้าฟ้านักออกแบบเครื่องประดับอัญมณี"

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว