สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงถวายสักการะพระอัฐิอดีตสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2561

09T09:11:03.900Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 61 เวลา 15.09 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดราชบุรณราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทรงถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงษญาณ (นาค) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 6 ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
โอกาสนี้ ประทานพระวโรวกาสให้ พระสงฆ์ สามเณรวัดราชบุรณราชวรวิหาร และประชาชน เฝ้า กราบถวายสักการะ ด้วย
เวลา 15.35 น. เสด็จไปยังวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ ทรงถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ญาณ สํวร มหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 4 ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2
โอกาสนี้ ประทานพระวโรวกาสให้ พระสงฆ์ สามเณรวัดราชสิทธาราม และประชาชน เฝ้า กราบถวายสักการะ ด้วย
เวลา 16.01 น. เสด็จไปยังวัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย ทรงถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ศรี) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 1 ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1
ในโอกาสนี้ ทรงถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พรหมรังสีมหาเถร) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณฉันทเถร) และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัต) ด้วย
จากนั้น ประทานพระวโรวกาสให้ พระสงฆ์ สามเณรวัดระฆังโฆสิตาราม และประชาชน เฝ้า กราบถวายสักการะ
หลังจากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังเมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร ทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพ นายวิศิษฐ์ อิงโพธิ์ชัย เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากเส้นเลือดหัวใจตีบ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 สิริอายุ 59 ปี
นายวิศิษฐ์ อิงโพธิ์ชัย เกิดวันที่ 10 สิงหาคม 2502 บิดาและมารดา ชื่อ นายจั๊ว และนางทองสุข อิงโพธิ์ชัย ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาด้านการบัญชี จากโรงเรียนตั้งตรงจิตพาณิชยการ และ MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 28 โดยเมื่อปี 2524 ได้อุปสมบท ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 18 ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์
ด้านการงาน เริ่มทำงาน ที่บริษัท กมลกิจ จำกัด ต่อมาทำธุรกิจหลักทรัพย์จนได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการเงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิต และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไอทีเอฟ จำกัด มหาชน และเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอกสิน จำกัด มหาชน และบริษัท อปก. ดาวคู่ จำกัด
ทั้งนี้ เมื่อปี 2544 ได้เข้าทำงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยเป็นผู้บุกเบิก "ข้าวตราฉัตร" ด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นที่รู้จักในสังคมไทย และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
นายวิศิษฐ์ฯ เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที เป็นผู้มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตทั้งต่อธุรกิจการงาน และการดำรงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้อาสาปฏิบัติงานสนองกิจของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มาโดยตลอด
ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางสาวรสลักษณ์ วงศ์วรกิจ มีลูกด้วยกัน 2 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว