สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงถวายสักการะพระอัฐิอดีตสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2561

08T09:30:44.517Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 14.12 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทรงถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 8 โดยทรงได้รับมหาสมณุตมาภิเษก (มะ-หา-สะ-มะ-นุ-ตะ-มา-พิ-เสก) ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 10 โดยทรงได้รับมหาสมณุตมาภิเษก (มะ-หา-สะ-มะ-นุ-ตะ-มา-พิ-เสก) ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 13 โดยทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร : สุ-วัด-ทะ-นะ-มะ-หา-เถ-ระ) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
เวลา 14.39 น. เสด็จไปยังวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร ทรงถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏ ฐา ยี มหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 16 ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
โอกาสนี้ ประทานพระวโรวกาสให้ พระสงฆ์สามเณรวัดมกุฏกษัตริยาราม และประชาชน เฝ้า กราบถวายสักการะ ด้วย
เวลา 14.58 น. เสด็จไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต ทรงถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปลด กิตติโสภะณะมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 14 ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
โอกาสนี้ ประทานพระวโรวกาสให้ พระสงฆ์สามเณร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และประชาชน เฝ้า กราบถวายสักการะ ด้วย
เวลา 15.29 น. เสด็จไปยังวัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทรงถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทะยะมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 15 ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
โอกาสนี้ ประทานพระวโรวกาสให้ พระสงฆ์และสามเณร วัดสระเกศ เฝ้า กราบถวายสักการะ ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว