สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงถวายสักการะพระอัฐิอดีตสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2561

07T09:23:29.220Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2561 เวลา 14.59 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยัง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทรงถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุส สะ เท วะมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 9 โดยทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
โอกาสนี้ ประทานพระวโรวกาสให้พระสงฆ์และสามเณร วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และประชาชน เฝ้า กราบถวายสักการะ ด้วย
จากนั้น เสด็จไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร ทรงถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ศุข) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 2 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (มี) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 3 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สุก) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 4 ซึ่งทั้ง 3 พระองค์ ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ด่อน) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 5 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2
โอกาสนี้ ประทานพระวโรวกาสให้พระสงฆ์และสามเณร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เฝ้า กราบถวายสักการะ ด้วย
ต่อจากนั้น เสด็จไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร ทรงถวายพุ่มดอกไม้ธูปเทียน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติส สะ เท วะมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 12 โดยทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8
โอกาสนี้ ประทานพระวโรวกาสให้พระสงฆ์และสามเณร วัดสุทัศนเทพวราราม เฝ้า กราบถวายสักการะ ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว