สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

31T08:30:18.090Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2561 เวลา 15.41 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1) และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2) ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการ การใช้ประโยชน์จากพืช ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และความหลากหลายทางชีวภาพแมลง
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "มหัศจรรย์พรรณไม้ ครั้งที่ 1" ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1) ซึ่งจัดแสดงพรรณไม้ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ แบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ พรรณไม้หายาก เช่น "ส้านดำ" ไม้ต้น สูงได้ถึง 40 เมตร พบที่คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว ชวา และสุมาตรา ในประเทศไทยพบทางภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และปัตตานี และ "มหาพรม" ไม้ต้น สูง 8 ถึง 10 เมตร เป็นพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย พบที่จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ พรรณไม้อิงอาศัย เช่น สับปะรดสี และพลูแฉก พรรณไม้แอลไพน์ หรือ กลุ่มพืชที่มีนิเวศอยู่ในเขตอบอุ่นของโลก เช่น วาซาบิ พรรณไม้น้ำ พรรณไม้ทะเลทราย และพรรณไม้วิวัฒนาการต่ำ
ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2) ทรงปล่อยผีเสื้อในโดมแมลง และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และการวิจัยแมลงเขตร้อนเพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน จัดแสดงแมลงกว่า 100 ชนิด โดยแบ่งเป็น 6 โซน อาทิ "จ้าวแห่งการพรางตัว" จัดแสดงตั๊กแตนไทย 3 ชนิด ได้แก่ ตั๊กแตนใบไม้ ตั๊กแตนขาหนามมลายู และตั๊กแตนกิ่งไม้ยักษ์ "ระบบนิเวศน์ชุ่มน้ำ" จำลองที่อยู่ของแมลงขนาดเล็ก ที่เป็นแหล่งกำเนิดอาหารของสัตว์นานาชนิด และ "ด้วง สัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย" ซึ่งปัจจุบันสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ทำการเพาะเลี้ยงเพื่อการวิจัย
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยัง อาคารศูนย์พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชเกษตรอินทรีย์เพื่อชุมชน ทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "A seed bank for Thailand" โดย Dr. Kate A. Hardwick (ดอกเตอร์ เคท เอ ฮาร์ดหวิก) ผู้ประสานงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จากสวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิว สหราชอาณาจักร ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ รูปแบบการดำเนินงานของธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช ในสหราชอาณาจักร เพื่อการนำมาปรับใช้ในการดำเนินการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชในประเทศไทย ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชสูง ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนคลองไผ่วิทยา อำเภอสีคิ้ว นำเสนอนวัตกรรมเครื่องนวดไฟฟ้าหมอนมะเขือขื่น โรงเรียนหนองน้ำใสวิทยาคม อำเภอสีคิ้ว นำเสนอนวัตกรรม สบู่มะเขือเทศสีดา และโรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง นำเสนอ สวนสมุนไพรหมอยาน้อย เป็นการรวบรวมพืชสมุนไพรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาปลูกไว้ในพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการใช้ยาสมุนไพร
ส่วนงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นำเสนอนวัตกรรมงานวิจัยการพัฒนาผักหวานป่า เป็นแกงผักหวานป่าสำเร็จรูป และการแปรรูปมะขามป้อม เป็นเวชสำอาง
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว