สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ เฝ้า ถวายสักการะ เนื่องในวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2561

30T13:01:43.360Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2561 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประทานพระวโรกาสให้ พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ เฝ้า ถวายสักการะ ในการทำสามีจิกรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2561
การทำสามีจิกรรม เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมา เป็นการแสดงความเคารพตามธรรมเนียมของสงฆ์ ที่พระสงฆ์สามเณรพึงทำความชอบต่อกัน เพื่อความสามัคคี เป็นการขอขมาโทษกัน ให้อภัยกัน โดยนิยมทำสามีจิกรรมในโอกาสวันเข้าพรรษา หรือในโอกาสที่จะจากกันไปอยู่วัดอื่น ประกอบด้วย สามีจิกรรมแบบขอขมาลาโทษ จะทำนอกพระอุโบสถ หรือนอกอาวาส และสามีจิกรรมแบบถวายสักการะ
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว