สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน เป็นเครื่องทรงฤดูฝน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

29 ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2561 เวลา 17.50 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน เป็นเครื่องทรงฤดูฝน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร มอบเจ้าพนักงาน ทรงหยิบพระมหาสังข์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ตั้งอยู่ด้านข้าง ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้ว ทรงวางพระมหาสังข์ไว้ที่เดิม
จากนั้น ทรงรับพระมหาสังข์เพชรน้อย จากเจ้าพนักงาน ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้วคืนพระมหาสังข์เพชรน้อยให้เจ้าพนักงาน ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานเช็ดตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้ว ทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงาน ทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ แล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระเก้าอี้ที่จัดไว้ข้างชุกชี หรือฐาน ทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้น ชุบน้ำพระสุคนธ์ในโถแก้ว แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ
พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นพระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคล ตลอดจนมีความสำคัญยิ่งต่อพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยตลอดทั้งปีจะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงรวม 3 ฤดู คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 4 ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อน วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝน และ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาว
สำหรับเครื่องทรงสำหรับฤดูฝน ใช้ทองคำทำเป็นกาบจำหลักลายทรงข้าวบิณฑ์ ประดับมณีต่าง ๆ ลักษณะเหมือนผ้าทรงอย่างห่มดอง พระศกศิราภรณ์ทำด้วยทองคำลงยาสีน้ำเงินแก่ ปลายพระเกศาที่เวียนเป็นทักษิณาวรรต ประดับด้วยมณีเม็ดย่อม ๆ ทั่วไป พระรัศมีลงยา
ในการนี้ ทรงพระดำเนินไปที่ชุกชี ประดิษฐานพระสัมพุทธพรรณี ทรงถอดยอดพระรัศมีพระสัมพุทธพรรณี มอบเจ้าพนักงาน แล้วทรงรับยอดพระรัศมีประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงาน ทรงสวมถวายเปลี่ยนใหม่ ทรงพระสุหร่าย เรียบร้อยแล้ว ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานวางบนพานหน้าชุกชี ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และพระสัมพุทธพรรณี ทรงคม ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ ทรงคม ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงคม
ต่อจากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังข์เพชรน้อยเข้าถวาย ทรงรับพระมหาสังข์ แล้วสรงที่พระเศียร
ในการนี้ พระราชทานน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏแก่พระราชวงศ์ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้น ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ภายในพระอุโบสถ
เมื่อพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ 3 รอบ และเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2561 เวลา 19.00 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ทรงถวายพุ่มเทียนพระพุทธชินสีห์ พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระราชอุปัธยาจารย์ ในรัชกาลที่ 9 ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ
ในการนี้ ทรงถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระวันรัต จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ถวายอดิเรก
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระอุโบสถ ไปทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ถวายพุ่มเทียนบูชา ณ ปูชนียสถานในพระอารามนี้ อาทิ พระเจดีย์หลังพระอุโบสถ ทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และ ที่ พระวิหารเก๋งด้านทิศตะวันตก ทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์จำลอง
วันเข้าพรรษา หรือเทศกาลเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และสิ้นสุดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา มีระยะเวลา 3 เดือน โดยภิกษุสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ ณ วัดหรือพระอารามแห่งใดแห่งหนึ่ง และพุทธศาสนิกชน นิยมถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่ภิกษุสงฆ์ที่ตั้งใจจำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรม
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา