ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์

23T09:12:53.433Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 17.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากเส้นเลือดหัวใจตีบ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 สิริอายุ 66 ปี
นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เกิดวันที่ 27 กรกฎาคม 2493 บิดาและมารดา ชื่อ นายชุนหลี แซ่ตั้ง และนางเสี่ยงลั้ง แซ่อึ้ง สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภา และอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน สาขาสุขภาพจิตชุมชน สาขาเวชศาสตร์ทางทะเล สาขาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว แพทยสภา
ด้านการงาน เข้ารับราชการเป็นศัลยแพทย์ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา โดยเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รองอธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมสุขภาพจิต และปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนี้ ยังทำงานสาธารณประโยชน์และวิชาการต่าง ๆ อาทิ เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ในพระราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรองประธานกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีลูกด้วยกัน 3 คน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว