ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 23 และ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561

23T09:15:42.837Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ในนครคุนหมิงและเมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์มณฑลยูนนาน พิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อยยูนนาน หมู่บ้านชนชาติยูนนาน เมืองโบราณต้าเหยียน หมู่บ้านยู่หู และวัดยู่เฟิง รวมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ยูนนาน เอ็นเนอร์ยี อินเวสเมนท์ กรุ๊ป ด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ พีจี 1 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 เวลา 05.00 น. และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ พีจี 1 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 เวลา 22.15 น. จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว