พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิทัดดามาตุ ทรงเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561

19T09:28:16.180Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 15.43 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิทัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ , รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกิดความตระหนักในการ "ลด ละ เลิก" มากขึ้น ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2551 ที่ได้กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญว่า "ลด ละ เลิก สุรา พาครอบครัวเป็นสุข"
ในการนี้ ได้ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล องค์กร ที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และศิลปิน นักแสดง แบบอย่างที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทั้งนี้ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึงปีละกว่า 22,600 ราย ซึ่งในช่วงเข้าพรรษา ปี 2560 ประเทศไทยสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย จากการลด ละ เลิกสุรา ได้ประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาท ส่งผลให้ต้นทุนทางตรง เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ และต้นทุนทางอ้อม หรือการสูญเสียต่าง ๆ ลดลง รวมทั้งช่วยลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวลงได้อีกด้วย
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว