สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในวันนี้ ดังนี้

19T09:23:16.227Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 13.12 น. เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ทรงเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 หัวข้อ "วิศวกรรมโยธายุคใหม่กับการรับใช้สังคม" ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมโยธาของมหาวิทยาลัยต่างๆ จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นปีละครั้ง ปีนี้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร นิสิต นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การวิเคราะห์ การก่อสร้าง รวมถึงการจัดการ และการบำรุงรักษา เช่น อาคาร สะพาน สัญญาณไฟจราจร และการวิเคราะห์ทางธรณี โดยมีชาวไทย และชาวต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เป็นช่องทางต่อยอดนวัตกรรมงานวิจัย เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม อย่างยั่งยืน
ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของหน่วยงานเจ้าภาพ สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นิทรรศการการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมช่วยเหลือ 13 ชีวิต ที่วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย การก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทาน เป็นอาคารต้นแบบต้านแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย ตลอดจนการขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชน เช่น โครงการบริการตรวจสอบและการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของชุมชนอัจฉริยะนครนายก และการให้ความรู้ในการสร้างและใช้ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ชุมชนนำไปประยุกต์ใช้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ จะจัดไปจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
เวลา 17.21 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลา 9 วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลเอก คณิต เพิ่มทรัพย์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สิริอายุ 75 ปี
ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และของส่วนพระองค์ ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุเคราะห์โดยตลอด
พลเอก คณิต เพิ่มทรัพย์ เกิดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2486 บิดาและมารดา ชื่อ พลตรี คำนวณ และนาง ชื่น เพิ่มทรัพย์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมทั้งหลักสูตรทางทหารต่าง ๆ เข้ารับราชการตั้งแต่ปี 2511 และได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ รองเสนาธิการ กรมราชองครักษ์ รองสมุหราชองครักษ์ และนายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ นางบุษยรัตน์ เพิ่มทรัพย์ มีลูกด้วยกัน 2 คน
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เชิญพวงมาลาประทานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปวางหน้าโกศศพ ด้วย
โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิทัดดามาตุ โปรดให้พลตรี มิตรอนันต์ จิตรโสภา กรมวังผู้ใหญ่ เชิญพวงมาลาประทานไปวางหน้าโกศศพ ด้วย
เวลา 18.14 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดชิโนรสารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส โปรดให้ช่างหล่อขึ้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 ศอก 4 นิ้ว สูงตลอดยอดพระรัศมี 1 วา 5 นิ้ว ต่อมาได้รับพระราชทานนามพระประธาน จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่า "พระพุทธชินสีห์วรมงคลมุนี"
สำหรับ วัดชิโนรสารามวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี 2379 โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระประสงค์ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งในเวลานั้นชาวบ้านเรียกวัดแห่งนี้ว่า "วัดใหม่วาสุกรี" และได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ต่อมาได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์และการสร้างเพิ่มเติมทุกอย่างแล้วเสร็จสมบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานนามวัดใหม่วาสุกรีว่า "วัดชิโนรสาราม" เพื่อให้ตรงกับพระนามของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทั้งนี้ ทางวัดฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณปฏิสังขรณ์วัด โดยได้รับความอุปถัมภ์จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อให้วัดแห่งนี้ มีความงดงาม และเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจของสงฆ์ และกิจกรรมต่างๆ ของพุทธศาสนิกชนสืบไป ปัจจุบัน มีพระราชปัญญารังษี เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์และสามเณร รวม 25 รูป
จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังตำหนักวาสุกรี ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส" ซึ่งจัดแสดงพระประวัติ และพระนิพนธ์ต่างๆ ที่ล้วนทรงคุณค่าทางวรรณกรรมของไทย เช่น เทศน์มหาชาติ 11 กัณฑ์ กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ และลิลิตตะเลงพ่าย ทั้งนี้ ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การ การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ unesco ให้เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก เมื่อปี 2533
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว