สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในวันนี้ ดังนี้

18 ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 13.14 น. เมื่อวันที่ (17 ก.ค. 61) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ทั้งนี้ ในปี 2560 - 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้แบ่งกิจกรรมการดำเนินงานในแปลงสาธิตฯ ออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 โดยแบ่งการดูแลรักษา 2 วิธี วิธีแรก คือ การใส่ปุ๋ยเคมี ได้ผลผลิต 1,650 กิโลกรัม นำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ และวิธีที่สอง คือ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ได้ผลผลิต 2,000 กิโลกรัม ซึ่งจะนำไปใช้ในกิจกรรมโรงสีข้าวพระราชทาน และกิจกรรมที่ 2 คือ การปลูกพืชหลังนา โดยการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 บนพื้นที่ 1 ไร่ 6 ตารางวา (1.06 ไร่) เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดได้ 2,000 ฝัก เพื่อสร้างรายได้ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 16,000 บาท และผลผลิตบางส่วนได้มอบให้โรงเรียนและสถานสงเคราะห์บริเวณใกล้เคียง
นอกจากนี้ ยังได้ปลูกพืชบำรุงดิน เช่น ถั่วเขียวและปอเทือง ในพื้นที่ 6 ไร่ 99 ตารางวา (6.99 ไร่) และไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินต่อไป
ในส่วนสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว กข. 43 จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 1,650 กิโลกรัม ส่งมอบให้ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุ่งเข้ หมู่ 7 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิก จำนวน 16 ราย พื้นที่ปลูก 82 ไร่ โดยในปี 2562 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุ่งเข้ ได้วางแผนการดำเนินงานกระจายพันธุ์ข้าวต่อไปยังสมาชิก โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ กระจายพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรกลุ่มตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 20 ราย พื้นที่ดำเนินการ 100 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ 2,000 กิโลกรัม และการนำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยการสีเป็นข้าวสารจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก
โอกาสนี้ ทรงหว่านพันธุ์ข้าวลงในกระบะดิน สำหรับพันธุ์ข้าวที่ทรงใช้ในการดำนาในปีนี้ เป็นข้าวพันธุ์ กข 43 ให้ผลผลิตประมาณ 561 กิโลกรัมต่อไร่ อายุการเก็บเกี่ยวสั้น เมื่อนำไปหุงข้าวจะสุกนุ่มมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ เหมาะในการบริโภค
ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมสาธิตการเกษตรของนักเรียนนายร้อย ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงเรียนการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก และโครงการห้องเรียนมีชีวิตของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 อาทิ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การขยายพันธุ์พืช การผลิตอาหารสัตว์ และการปลูกพืชด้วยระบบอัจฉริยะเพื่อเพิ่มศักยภาพและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อไป
เวลา 15.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ นำนักวิจัยที่จะเดินทางไปศึกษาวิจัยและปฏิบัติงาน ในบริเวณทะเลชายฝั่งหมู่เกาะสวาลบาร์ดของมหาสมุทรอาร์กติก ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานธงชาติไทย กับธงประดับอักษรพระนามาภิไธย "สธ"
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชดำริให้ นักวิทยาศาสตร์ไทยขยายความร่วมมือในการศึกษาวิจัยขั้วโลก จากเขตแอนตาร์กติก (ขั้วโลกใต้) เข้าสู่เขตอาร์กติก (ขั้วโลกเหนือ) ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อยกระดับความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกให้สูงขึ้นและทัดเทียมนานาประเทศ พร้อมเปิดโอกาสการส่งนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาเล่าเรียนในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการเสริมสร้างความยั่งยืนในงานศึกษาวิจัยขั้วโลกของประเทศ โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาวิจัย กับ University Centre Svalbard (UNIS) ณ วังสระปทุม เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 อันเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศไทยและนอร์เวย์ในเขตขั้วโลกเหนือ นั้น
เวลา 15.46 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเจิมเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัย ตามพระอารามหลวงและพุทธเจดีย์สถานสำคัญ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2561 มีเทียนหล่อใหญ่ 36 ต้น เทียนหล่อเล็ก 2 ต้น และ กระจุบยอดเทียนสลัก 55 ต้น
ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
นาคหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อุปสมบทในพรรษานี้ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำ คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเทียนพรรษา เพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดมหาวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 18.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้ง 11 ที่กองทัพอากาศ จัดขึ้นเพื่อนำรายได้สมทบทุน "มูลนิธิชัยพัฒนา" สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของวงดุริยางค์กองทัพอากาศ
คอนเสิร์ตครั้งนี้ บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าของกองทัพอากาศ มีนักดนตรีและคณะนักร้องหมู่ประสานเสียง มากกว่า 150 คน นอกจากนี้ มีนักร้องรับเชิญและศิลปินที่มีชื่อเสียง ไปร่วมขับร้องเพลงด้วย
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว