สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

08T13:17:21.333Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.05 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ กรรมการและเลขานุการแผนกอักษรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และคณะกรรมการแผนกอักษรศาสตร์ ฯ นำนางสาวชารี ฮ่ำรัตนาพร ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ประจำปี 2560 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาเวียดนามศึกษา ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ริเวอร์ไซด์ สหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติ หะวานนท์ กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดลและรองศาสตราจารย์เกศิณี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนางสาวฐิติรัตน์ สิทธัครเดช ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา


ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา