สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2561

05T10:22:51.993Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2561 เวลา 10.09 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จลง พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2561 ซึ่งในปีนี้ เจริญพระชันษา 61 ปี
ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงศีล โดยมีหลวงตาอินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ถวายศีล
เมื่อพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดป่านาคำน้อย เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงประเคนสำรับภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ด้วยทรงมุ่งมั่นในการช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
อาทิ ด้านงานวิจัยวิชาการ ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ ทรงนำนักวิจัยไทยประสบความสำเร็จในการผลิตและพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab (ทราสทูซูแมบ) เพื่อการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ได้เป็นชิ้นแรกของประเทศไทย โดยไม่ใช้การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ทรงลงพระนามข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อขยายการผลิตไปสู่ระดับโรงงานต้นแบบให้ได้ยาชีววัตถุที่มีคุณภาพตามมาตารฐานสากล ในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้
ด้านการสาธารณสุข ทรงเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนงานของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ซึ่งมูลนิธิ พอ.สว. มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารหรือห่างไกลคมนาคม
นอกจากนี้ ทรงรับเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้วยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรด ให้กองงานในพระองค์ เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน และแจกันดอกไม้ ไปถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2561 ด้วย
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา