สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระอารามในวาระครบ 150 ปี แห่งการสถาปนาวัดมกุฏกษัตริยาราม

01T09:55:12.157Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2561 เวลา 10.09 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระอารามในวาระครบ 150 ปี แห่งการสถาปนาวัดมกุฏกษัตริยาราม ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชูปถัมภ์การจัดงานระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2561 โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นหลังจากการขุดคลองผดุงกรุงเกษม เป็นคูพระนครชั้นนอก ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อให้เป็นพระอารามคู่กับวัดโสมนัส เช่นเดียวกับในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีวัดเรียงรายอยู่ตามชายคลอง โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นแม่กองก่อสร้าง และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม ทรงเป็นนายช่างก่อสร้าง แล้วเสร็จในปี 2411 ในขั้นแรกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกว่า "วัดนามบัญญัติ" เป็นการชั่วคราว และเมื่อสิ้นรัชกาล ให้เรียกตามนามพระราชทานว่า "วัดมกุฏกษัตริยาราม" อันเป็นนามตามพระปรมาภิไธย ภายในมีสิ่งปลูกสร้างสำคัญ ได้แก่ พระวิหาร ซึ่งหน้าบัน และด้านบนของซุ้มประตูหน้าต่าง ประดับด้วยลายรูปพานแว่นฟ้าซ้อนกัน อยู่บนช้างสามเศียรรองรับเลข 4 มีพระมหามงกุฎครอบ และมีฉัตร 9 ชั้นปักอยู่ 2 ข้าง อันเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในมีจิตกรรมปริศนาธรรมตามฉฬาภิชาติ และเรื่องพระสาวกตามพระไตรปิฎกและอรรถกถา และพระอุโบสถ มีจิตรกรรมฝาผนังเขียนประวัติพระอัครสาวก 13 พระองค์ , ประวัติของพระอัครสาวิกา 9 องค์ และภาพการบำเพ็ญกรรมฐาน สิ่งที่พึงปฏิบัติเนื่องด้วยธรรมวินัยธุดงควัตร ปัจจุบัน มีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวมจำนวน 45 รูป มีสมเด็จพระวันรัต จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต (อ่านว่า : จุน-พรม-มะ-คุด-โต) เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
โอกาสนี้ทรงเปิดอาคาร 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยาราม ซึ่งวัด ร่วมกับศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทรา จัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ตลอดจนรองรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว