สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เฝ้า ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ปัทมศรี ประจำปี 2561

28T09:54:18.323Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประทานพระวโรกาสให้ นายบัควันต์ สิงห์ บิชนอย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เฝ้า ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ปัทมศรี ประจำปี 2561 จากรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอิสริยาภรณ์ที่สูงสุด เป็นลำดับที่ 4 ของสาธารณรัฐอินเดีย โดยถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และทรงทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงวางพระองค์เป็นภิกษุสงฆ์ที่มั่นคงอยู่ในวิธีการศึกษาเล่าเรียนตามจารีตเดิม คือ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ผสานเข้ากับการศึกษาของภิกษุสงฆ์ในสมัยใหม่ คือ การศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัยและเปิดโลกทัศน์การเผยแผ่สู่สากล โดยทรงเข้าอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นรุ่นแรก อีกทั้งสนพระทัยใฝ่ศึกษาด้านภาษาศาสตร์ ทรงศึกษาพิเศษภาคปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษกับพระอาจารย์ชาวต่างชาติเพิ่มเติม ทำให้ทรงพระปรีชาสามารถ ในการทรงสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระธรรมไปสู่มหาชนทุกหมู่เหล่า
ทั้งนี้ รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย มีการมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ปัทม เมื่อปีพุทธศักราช 2497 แด่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในสาขาต่าง ๆ โดยประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ฯ ก่อนถึงวันจัดงานเฉลิมฉลองการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และการสถาปนาสาธารณรัฐอินเดียเป็นประจำทุกปี ซึ่งเครื่องอิสริยาภรณ์ปัทม แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ปัทมวิภูษัณ ปัทมภูษัณ และปัทมศรี
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว