สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา 91 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

27T12:49:43.127Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.19 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดเครื่องทองน้อยบูชา พระอัฐิ อัฐิ พระบูรพการีและบรูพาจารย์ จากนั้น ประทับพระเก้าอี้ พระราชาคณะ 10 รูป สวดมาติกา
เมื่อเจ้าพนักงานพระราชพิธีลาดพระภูษาโยง เสร็จแล้ว ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 10 รูปสดัปกรณ์ ทรงกรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
ในเวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญธูปเทียนแพ น้ำสรง พานพุ่มดอกบัว และผ้าไตรพระราชทาน ไปถวายสักการะ แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชันษา 91 ปี 26 มิถุนายน 2561
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) มีพระนามเดิมว่า "อัมพร ประสัตถพงศ์" ประสูติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2470 ที่จังหวัดราชบุรี เมื่อพระชันษา 13 ปี ทรงบรรพชา ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ต่อมาในปี 2490 ได้เสด็จมาทรงศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และทรงอุปสมบท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2491 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ขณะนั้น ทรงสมณศักดิ์ที่พระเทพโมลี เป็นพระอุปัชฌาย์ ในปี 2552 ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ทั้งนี้ ในช่วงเช้า ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้กองงานในพระองค์ เชิญธูปเทียนแพ พานพุ่มดอกบัว และผ้าไตร ไปถวายสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วย
เวลา 16.20 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ คณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสฉลองพระชันษา 91 ปี 26 มิถุนายน 2561
โดยตลอดทั้งวัน มีพระสงฆ์ คณะบุคคล และประชาชน เดินทางไปเฝ้า กราบถวายสักการะ ถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชันษา 91 ปี 26 มิถุนายน 2561 อย่างต่อเนื่อง อาทิ ผู้แทนพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้บัญชาการเหล่าทัพ รองปลัดกระทรวงกลาโหม และพุทธศาสนิกชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระปรีชาสามารถ ในการทรงแสดงธรรมด้วยพระปฏิภาณ จึงได้ทรงเป็นพระธรรมกถึก ทรงแสดงธรรมประจำวันธรรมสวนะแก่อุบาสกอุบาสิกาผู้ไปรักษาศีลปฏิบัติธรรมเป็นประจำ นอกจากนี้ ได้ประทานพระอนุศาสนี หรือ คำสั่งสอน แก่พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าที่มีโอกาสได้เฝ้า ด้วยพระโวหารที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงบุคคลได้ทุกระดับ ธรรมที่ทรงแสดงนั้น มีตั้งแต่พื้นฐานในระดับโลกียะเพื่อความผาสุกแก่การดำรงตนในครอบครัวและสังคม ตลอดถึงระดับโลกุตระ เพื่อความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ตามอริยมรรคของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว