สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

17T13:35:42.037Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 14.11 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นอาคารศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการฝึกทักษะจำลองทางการแพทย์ และเวชศาสตร์ทหาร ที่เน้นการฝึกอบรมนักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์ และเพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และงานวิจัยประยุกต์ด้านเวชศาสตร์ทหาร ตลอดจนการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยจะจัดสร้างเป็นอาคาร สูง 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย รวม 10,462 ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องปฏิบัติการต่างๆ อาทิ ห้องฝึกทักษะระบบจำลองด้านการแพทย์ ( Wide Area Virtual Environment) ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องอภิบาลผู้ป่วยวิกฤตจำลอง ห้องผ่าตัดจำลอง และห้องศึกษาอาจารย์ใหญ่
โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร อาทิ "ระบบความจริงเสมือนสำหรับการฝึกเพื่อสร้างภูมิต้านทานต่อความเครียด ของผู้ปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉิน" ซึ่งเป็นงานวิจัยของศูนย์เวชศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ในการฝึกภูมิต้านทานต่อความเครียดของนักเรียนแพทย์ และพยาบาลกู้ชีพ ที่สามารถจำลองเหตุการณ์ความตึงเครียดในการช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างเสมือนจริง และ "หุ่นยนต์เสริมพลัง" (PMK Exoskeleton Robot) สำหรับผู้ป่วยอัมพาต ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันประดิษฐ์และพัฒนาหุ่นยนต์เสริมพลังให้มีน้ำหนักเบาลง และใช้ระบบการเคลื่อนไหวแบบลูกสูบ แทนระบบเฟือง ซึ่งจะสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกให้สามารถเดินร่วมกับขา ข้างที่ปกติได้
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา