พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี

17T13:36:32.270Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 18.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ซึ่งทางวัดฯ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา ทำการบูรณะซ่อมแซม เพื่อเป็นศาสนสถานสำหรับภิกษุสงฆ์ใช้ประกอบสังฆกรรมตามพระวินัยบัญญัติ ตลอดจนให้พุทธศาสนิกชนใช้ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
โดยทำการบูรณะซ่อมแซมในครั้งแรกเมื่อปี 2550 และครั้งที่สองในปี 2560 มีขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน ปางมารวิชัย
ในการนี้ทรงถวายผ้าห่มพระประธาน อักษรพระนาม "สส" เพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในอุโบสถตกแต่งด้วยภาพจิตกรรม ทศชาติชาดก หรือ พระเจ้าสิบชาติ เป็นชาดกที่สำคัญ กล่าวถึงการบำเพ็ญบารมีใน 10 ชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ ก่อนจะเสวยพระชาติมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า
วัดห้วยใหญ่ ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2186 โดยนายโพธิ์ และนางเผือก มอบที่ดินจัดสร้างวัด ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2544 ถือเป็นวัดที่เป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ภายในวัดยังมีวิหารหลวงพ่อก้าน ซึ่งเป็นสถานที่เก็บสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของพระครูภัทรกิจวิบูล (หลวงพ่อก้าน) อดีตเจ้าอาวาสที่มีคุณูปการต่อวัดห้วยใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ปัจจุบันมีพระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา 45 รูป
ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ ภายในบริเวณวัดฯ อย่างทั่วถึง
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา