ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

14T09:49:20.440Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 19.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ ทู บี นัมเบอร์ วัน ซึ่งเป็นต้นแบบในการดำเนินโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จากนั้น ทอดพระเนตรการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ของศูนย์ฝึกฯ โดยแกนนำชมรม To be number one ซึ่งดำเนินงานโดยใช้หลัก "3 ก" (สาม-กอ) ประกอบด้วย กรรมการ กองทุน กิจกรรม ในส่วนของกิจกรรมใช้ 3 ยุทธศาสตร์ของโครงการฯ คือ รณรงค์สร้างกระแส สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและสร้างเครือข่าย โดยชมรม to be number one ได้ผ่านการเข้าประกวดการนำเสนอผลงานในระดับภาคใต้ อยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงิน ปีที่ 1 กิจกรรม ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์กราฟิกและการสกรีนผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องรีดร้อนในการสกรีนกระเป๋าผ้าและแก้วน้ำ ศิลปะโลหะเทียม รองเท้าแกะสลักลาย โดยนำรองเท้ามาแกะสลักลวดลายที่ชอบลงบนพื้นรองเท้า ตะกร้าจักสานเชือกป่านและนำผลงานออกจำหน่ายตามบูธยุติธรรมเคลื่อนที่ ของกระทรวงยุติธรรม รายได้นำเข้ากองทุนชมรม to be munber one ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8
สำหรับผลการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู พบว่า เด็กและเยาวชน มีทักษะที่จะป้องกันตนเองจากการใช้ยาเสพติดมากขึ้น สามารถวางแผนอนาคตของตนเองเพื่อกลับไปใช้ชีวิต โดยไม่กลับไปพึ่งพายาเสพติดซ้ำและแนวโน้มการกระทำผิดซ้ำด้านยาเสพติดลดลง
ทั้งนี้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาปรับใช้กับเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ในปี 2558 และได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ครบทุกแห่งทั่วประเทศ รวม 95 ชมรม มีจำนวนสมาชิกจำนวน 19,820 คน
โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิกในโครงการใครติดยายกมือขึ้น จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 และจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 250 คน ซึ่งเคยติดยาเสพติด พร้อมตัวแทนผู้ปกครอง เฝ้า เพื่อรับพระราชทานกำลังใจและไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกอย่างถาวร
ต่อจากนั้น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ ทู บี นัมเบอร์ วัน ซึ่งเน้นกิจกรรมพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบตนเอง และนำสิ่งที่ตนเองถนัด มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นต่อไป
สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน ที่เป็นต้นแบบระดับเงินทองและ เพชร รวม 4 ชมรม มีชมรมต้นแบบระดับภาค 9 ชมรม มีสมาชิกใครติดยายกมือขึ้นแบบสมัครใจ จำนวน 2,741 คน และแบบบังคับบำบัดต้องโทษ จำนวน 940 คน จากการติดตามผลหลังการบำบัด สมาชิกสามารถเลิกการใช้ยาเสพติดได้ ร้อยละ 98.52 นอกจากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศเป็นประจำทุกปี ในการประกวด ทู บีนัมเบอร์ วัน ไอดอล และ ทู บี นัมเบอร์ วัน แด๊นเซอร์ไซส์
โอกาสนี้ ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ทู บี นัมเบอร์ วัน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างค่านิยมในกลุ่มเยาวชน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา