พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดสร้าง "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต"

14T09:52:23.020Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.61 เวลา 16.10 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต และโครงการจัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งโปรดให้กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารของวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้พระราชทานนาม "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" มีความหมายว่า "พระพุทธปฏิมา ที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงสร้างขึ้น" และมีพระดำริให้ดำเนินโครงการจัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต โดยจะจัดสร้างเป็นพระบูชาและวัตถุมงคลขนาดต่างๆ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชาไว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยจะนำรายได้สมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
ทั้งนี้ พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต เป็นฝีมือการปั้นของศาสตราจารย์ เข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) มีพุทธลักษณะ ปางมารวิชัยประทับขัดสมาธิเพชร (วัชรอาสน์) เกศบัวตูม มีรูปแบบจากพระเชียงแสนสิงห์หนึ่ง ผสมผสานกับศิลปะแบบคุปตะของอินเดีย ทวารวดี ศรีวิชัย และศิลปะหริภุญชัย ลำพูน ประทับบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย "ภปร" (พอ-ปอ-รอ) ประดิษฐาน บนกลีบบัว ในตำแหน่งผ้าทิพย์
สำหรับการจัดสร้างพระประธาน พระบูชาและวัตถุมงคล ทั้ง 2 โครงการฯ จะมีพิธีหล่อ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว