พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

12T09:23:19.613Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 16.06 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม รัตนรัชประชารังสรรค์ (รัด-ตะ-นะ-รัด-ชะ-ประ-ชา-รัง-สัน) ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดศรีเอี่ยม เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และทรงเป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธรูปปางประทานพร ซึ่งพระราชรัตนเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีเอี่ยม รูปปัจจุบัน คณะกรรมการวัดศรีเอี่ยมและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันจัดสร้างอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ และจัดสร้างพระพุทธรูปปางประทานพร ดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
โดยอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ เป็นอาคารสูง 4 ชั้น สถาปัตยกรรมทรงไทยประยุกต์ เพื่อใช้เป็นห้องเรียนของพระสงฆ์และสามเณรในการเรียนพระปริยัติธรรม อีกทั้งเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลและประกอบศาสนพิธี ส่วนพระพุทธรูปปางประทานพร มีขนาดหน้าตักกว้าง 39 นิ้ว เนื้อเงินบริสุทธิ์ น้ำหนัก 200 กิโลกรัม เมื่อแล้วเสร็จจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม "รัตนรัชประชารังสรรค์" เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาเป็นที่พึ่งทางใจ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม "รัตนรัชประชารังสรรค์" เดิมเป็น "สำนักเรียนวัดศรีเอี่ยม" โดยเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี มีพระสงฆ์และสามเณร เข้าศึกษานักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก และศึกษาภาษาบาลี ตั้งแต่ประโยค 1, 2 ถึงเปรียญธรรม 8 ประโยค จำนวนมากขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีพระสงฆ์และสามเณร กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 100 รูป
สำหรับ วัดศรีเอี่ยม ได้เริ่มสร้างวัด เมื่อปี 2516 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2524 ปัจจุบันมีพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 107 รูป

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว