สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 11

12T09:18:42.067Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 61 เวลา 17.34 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 11 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆ อาทิ แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม และแผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
สำหรับ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2457 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในนามโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม เป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งได้ผลิตบุคลากรด้านการพยาบาลเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสภากาชาดไทย ประชาชนและประเทศชาติ

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว