สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้า ดังนี้

11T09:34:44.540Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.61 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร ประทานพระวโรกาสให้ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ เฝ้า ถวายพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. (ต้นฉบับปาฬิภาสา) และ ชุด ส.ก. (โน้ตเสียงปาฬิ) จำนวน 1 ชุด ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในการนี้ประทานพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ แก่หน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการจัดสร้างและเผยแผ่พระไตรปิฎกฉบับนี้ อีก 6 ชุด ประกอบด้วย ราชบัณฑิตยสภา กระทรวงพาณิชย์ วัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี วัดนาถกรณธรรม จังหวัดเชียงราย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และมูลนิธิ 100 พระชันษา สมเด็จพระสังวราณุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
พระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ถือเป็นพระไตรปิฎกสากลฉบับแรกของโลก ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิพระไตรปิฎกสากล จัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี โดยมีต้นฉบับจากพระไตรปิฎก จ.ป.ร.อักษรสยาม พุทธศักราช 2436 ซึ่งได้ถอดรหัสการแบ่งพยางค์และการออกเสียงลหุ เสียงครุ ในระบบดิจิทัลให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรียกว่า "โน๊ตเสียงปาฬิ" มีทั้งคำอ่านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แต่ออกเสียงเป็นภาษาบาลี ทำให้พุทธศาสนิกชนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เป็นภาษาเดียวกัน และไม่คลาดเคลื่อนจากต้นฉบับเดิม ซึ่งได้จดสิทธิบัตรเป็นนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สร้างสรรค์โดยคนไทยอีกด้วย
นอกจากนี้มีการจัดทำแท็บเล็ตสัชฌายะ เพื่อเผยแผ่พระไตรปิฎกให้เป็นรูปธรรมจากสิทธิบัตร ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติต่อไป

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว