สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการ "ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม."

11T09:32:27.213Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.61 เวลา 16.56 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ทรงเปิดงานนิทรรศการ "ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม" ซึ่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-20 มิถุนายน 2561 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 140 ปี ของการดำเนินกิจการเภสัชกรรมในประเทศไทย โดยเริ่มจากการที่ตระกูลลิงค์ สัญชาติเยอรมันได้เปิดร้านขายยาเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อพุทธศักราช 2421 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น "เภสัชกรหลวง แห่งราชสำนักสยาม"
ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการ 2 ส่วน ได้แก่ "เรื่องเล่าจากการสื่อสารทางไปรษณีย์ ความสัมพันธ์ไทย เยอรมนี และ 140 ปี บี.กริม" ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้รวบรวมข้อมูล หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่บันทึกผ่านการสื่อสารทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 50 ชิ้น จากทั้งหมด 232 ชิ้น ที่หาดูได้ยากมาจัดแสดง ประกอบด้วย หลักฐานการสื่อสารของผู้ก่อตั้ง บี.กริม หลักฐานการสื่อสารระหว่างสมาชิกตระกูลลิงค์ หลักฐานการสื่อสารทางการทูตระหว่างกงสุลเยอรมนีและสยาม หลักฐานการสื่อสารทางธุรกิจของบี.กริม หลักฐานการสื่อสารของบริษัทเยอรมันที่เข้ามาทำธุรกิจในสยาม และชุดไปรษณียบัตร ที่ส่งโดยสมาคมชาวเยอรมันในบางกอก รวมทั้งซองจดหมาย ตราประทับ ตราไปรษณียากร การ์ดไปรษณียบัตร และไปรษณียบัตรรูปภาพ ที่สะท้อนภาพอดีตและความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การคมนาคม และสภาพสังคมของทั้งสองประเทศ
และส่วนที่สอง จัดแสดงผลงานศิลปะของ 15 ศิลปินร่วมสมัย ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานจากแรงบันดาลใจในปรัชญาการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท บี.กริม "Doing business with compassion" หรือ การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี อาทิ ผลงานจิตรกรรม ความงอกงามแห่งความเอื้ออารี ของนายชูศักดิ์ ศรีขวัญ ผลงานประติมากรรม Companion Hands ของนายคธา แสงแข และผลงานประติมากรรมเสียง เฉลิมฉลอง ของนายกฤช งามสม
ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะที่จัดแสดงในนิทรรศการ จะนำไปสมทบทุนสนับสนุนการดำเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครต่อไป

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว