สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

10T08:55:30.430Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 14.33 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ หน้า "อาคาร อปร" (ออ-ปอ-รอ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 9 มิถุนายน 2561

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2490 จากพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ที่ต้องพระราชประสงค์ให้ผลิตแพทย์เพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอสำหรับช่วยเหลือประชาชน ต่อมาในปีพุทธศักราช 2528 ได้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ขึ้น เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ นายกสมาคมนิสิตเก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

จากนั้น พระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศแก่ผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เนื่องในวันอานันมหิดลประจำปี 2559 และ 2560 พระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศแก่ผู้ชนะการประกวดการถ่ายภาพในหัวข้อ "ฮีโร่" เนื่องในวันอานันมหิดลประจำปี 2561 พระราชทาน "เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2561" แก่ผู้มีอุปการคุณ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนิสิต ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรม "วันอานันทมหิดล ประจำปี 2561" ประกอบด้วย การทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การแข่งขันประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "ฮีโร่" การอบรมฝึกการกู้ชีพเบื้องต้น CPR โดยนิสิตคณะแพทยศาสตร์ และการจัดทำ "เข็มวันอานันทมหิดล" โดยมี สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับ "เข็มวันอานันทมหิดล" ที่จัดทำขึ้นนั้น นอกจากเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนมูลนิธิอานันทมหิดลและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย รวมทั้งนำไปช่วยเหลือภิกษุสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยยากไร้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อีกด้วย

เวลา 15.14 น. เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร นี้ กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร มีขนาด 3 เท่าของพระองค์จริง พระราชอิริยาบถทรงยืน ประดิษฐานบนแท่นที่ความสูงระดับเดียวกันกับราวสะพานพระราม 8 เพื่อให้ยิ่งใหญ่ สง่างาม สมพระเกียรติ โดยเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสะพานพระราม 8 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร รองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี โดยใต้พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เป็นอาคารอเนกประสงค์ มีห้องแสดงนิทรรศการพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาพระราชกรณียกิจ ชื่นชมพระราชจริยวัตร และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา