พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

10T08:58:31.243Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 17.28 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีศากยมุนี ทั้งนี้ ที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนี เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

โอกาสนี้ ได้ประทานถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยรางวัลประทานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา แก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศกวีนิพนธ์ ประเภทนักเรียนและประชาชน จำนวน 6 ราย

จากนั้น ประทานพระวโรกาสให้ไวยาวัจกร เฝ้า รับประทานดอกผลจากเงินทุนมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบูรณะพระอารามและใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ของวัดสุทัศนเทพวราราม และประทานพระวโรกาสให้ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ฯ เฝ้า รับของที่ระลึก

ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และของส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ

จากนั้น ทรงเป็นประธานถวายผ้าป่ามูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ฯ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2518 ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ถึงสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช และเพื่อเป็นทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดสุทัศนเทพวราราม รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์และสามเณร

เวลา 17.58 น. เสด็จแทนพระองค์ไปในการ "พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร" และพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พร้อมด้วยพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงนำพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ มี พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นผู้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2468 และเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 ในขณะนั้นยังทรงพระเยาว์ และทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ รัชกาลที่ 8 เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ทรงครองสิริราชสมบัติ 12 ปี

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา