พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนื่องในวันกิติยากร

08T20:09:00.047Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (8 มิถุนายน 2561) เวลา 12.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังกระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนื่องในวันกิติยากร

"พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาท" มีพระนามเดิมว่า "พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์" เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอมมารดาอ่วม ประสูติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2417 , ทรงเป็นต้นราชสกุล "กิติยากร" เป็นพระราชโอรสรุ่นแรก ที่ทรงจบการศึกษาจากต่างประเทศ โดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการคลังและการเศรษฐกิจ , ซึ่งในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเสนาธิการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ , ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ เป็นพระองค์แรก

"พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาท" ทรงนำวิชาความรู้มาพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการแผ่นดินและประชาชนมากมาย อาทิ ทรงดำเนินการเปิดคลังออมสินตามพระราชประสงค์ เพื่อให้ราษฎรได้นำเงินมาฝากให้ปลอดจากโจรภัยและอัคคีภัย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ ทรงจัดตั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ , ทรงจัดตั้งสหกรณ์ , ทั้งยังทรงจัดให้สุราและฝิ่นเป็นสิ่งผูกขาดของรัฐ เพื่อจะได้ดำเนินไปตามทางที่จะเลิก คือมิให้ราษฎรสูบฝิ่นในภายหน้า , นอกจากนี้ ทรงร่างกฎหมายวางระเบียบวิธีการศุลกากร และทรงแก้ไขปรับปรุงภาษีสรรพากรให้เหมาะสมแก่กาลสมัย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระเกียรติคุณในฐานะทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ พระองค์แรก กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ประดิษฐาน ณ หน้าตึกที่ทำการกระทรวงพาณิชย์ , และถือเอาวันประสูติ วันที่ 8 มิถุนายน เป็นวันกิติยากร

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว