สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

08T09:38:07.550Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบ 50 ปี 7 มิถุนายน 2561 จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท ขึ้นในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2511 มีหน้าที่จัดการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเพิ่มจำนวนทันตแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศในขณะนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2512 มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนาม "มหิดล" อันเป็นพระนามาภิไธยของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นชื่อมหาวิทยาลัยมหิดล แทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

โอกาสนี้ ทรงเจิมป้ายอาคารปฏิบัติการและวิจัย และอาคารพรีคลินิก ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับ "อาคารปฏิบัติการและวิจัย" เป็นอาคารสูง 10 ชั้น เดิมชื่อ "อาคาร 4" ทางคณะฯ ได้ทำการปรับปรุงอาคารขึ้นใหม่ เพื่อรองรับภารกิจด้านการศึกษาและวิจัย มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียน เป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งยังสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก

ส่วน "อาคารพรีคลินิก" เป็นอาคารสูง 5 ชั้น เดิมชื่อ "อาคาร 5" ทางคณะฯ ได้ทำการปรับปรุงอาคารขึ้นใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา , การบริการวิชาการ และการปฏิบัติงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการประกอบอาชีพ เสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ "คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน

เวลา 09.40 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทรงเจิมป้าย "อาคารวิจัยประดิษฐ์ หุตางกรู" ในโครงการ "50 ปี เภสัชมหิดลสู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน" ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสร้างขึ้น เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกรู คณบดีคนแรกของคณะฯ รวมถึงคุณูปการของบูรพคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคม นอกจากนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของคณะฯ ในการพัฒนาการศึกษา วิจัย และบทบาทของวิชาชีพให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

สำหรับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2511 ตามนโยบายและโครงการของรัฐบาลในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2510 ถึง 2514 เพื่อเพิ่มการผลิตเภสัชกรตอบสนองการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งปีนี้ ครบ 50 ปี ของการก่อตั้งคณะฯ จึงได้จัดโครงการ "50 ปี เภสัชมหิดลสู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน" ภายใต้คำขวัญ " 50 ปี เภสัชศาสตร์มหิดล สร้างสรรค์คุณค่าเรื่องยา ดั่งปัญญาของแผ่นดิน" ขึ้น โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เนื้อหาการประชุมจะเป็นการนำเสนอศาสตร์ทางเภสัชกรรมสำหรับอนาคตและความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภสัชกรรมในรูปแบบบูรณาการสำหรับอนาคต โดยคณาจารย์และศิษย์เก่าที่มีผลงานทางวิชาการและวิชาชีพดีเด่น และวิทยากรรับเชิญที่เป็นผู้นำด้านวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้เภสัชกรและผู้เข้าร่วมประชุมสามารถปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ทางเภสัชกรรมและวิชาชีพ และสามารถดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีและศาสตร์รูปแบบใหม่ต่าง ๆ ในการปรับตัวเข้ากับการทำงานของตนเอง

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว