สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

07T09:25:26.787Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.55 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ทันสมัย ในการรักษาผู้ป่วยสูงอายุ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทันตกรรมผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองต่อสังคมผู้สูงอายุที่มีเพิ่มมากขึ้น

โดยมีคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จากทั้งในประเทศ กลุ่มอาเซียน ยุโรป อเมริกา เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน

ในโอกาสนี้ ทรงเปิด "ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล" ซึ่งจัดตั้งขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามมิติ ในการวางแผนการรักษา รวมทั้งออกแบบผลิตวัสดุและชิ้นงานทางทันตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ในหลากหลายสาขาร่วมกันได้ เช่น ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมจัดฟัน และการศัลยกรรมช่องปาก ใบหน้า และขากรรไกร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนในเรื่องการเรียนการสอน การรักษา การวิจัย และการพัฒนาคุณภาพการรักษาให้ได้ความแม่นยำ และลดระยะเวลาของการรักษา เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาและบริการทางทันตกรรมที่ครบวงจร พร้อมรับผู้ป่วยทุกระดับ และผู้ป่วยทุกวัย ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

จากนั้น "ทรงเปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คลินิกผู้สูงอายุ" จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบการให้การดูแลและรักษาผู้สูงอายุที่มีมาตรฐานครบวงจร โดยบูรณาการ การป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก เข้ากับการดูแลสุขภาพองค์รวมของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้ป่วยสูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข นอกจากนี้ ยังใช้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการของทันตแพทย์และบุคลากรทางทันตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีนวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร์ ที่เอื้อต่อการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย

เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำ ข้าราชการ และเกษตรกรชาวสวนผลไม้ จังหวัดระยอง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดระยอง

ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอนุรุธ บุญเหลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว