สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561

25T21:29:40.720Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.05 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประทานพระคติธรรมเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ และสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับการยกย่องในฐานะ "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา" จากองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี 2549 โดยมีพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธ นักปราชญ์ด้านพระพุทธศาสนา และชาวพุทธจาก 85 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมประชุมฯ กว่า 5,000 รูปและคน
ในการนี้ ประทานคติธรรมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2561"
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว