สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

25T21:28:10.517Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2561) เวลา 08.58 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และคณะกรรมการมูลนิธิฯ นำผู้สนับสนุนมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก โล่ และเข็มอักษรพระนามาภิไทย "ส.ธ."
ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการ "จินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย
เวลา 09.22 น. เสด็จลง ณ ห้องประชุม อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี 2561
โดยมีระเบียบและวาระการประชุมเรื่องต่าง ๆ อาทิ รายงานผลการพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่27) และนักศึกษาที่ได้รับทุนรุ่นที่ 22 จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 สรุปการดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สรุปโครงการจัดพิมพ์หนังสือชุด "วชิรญาณ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระอุปถัมภ์ฯ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2522 ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจารึกภาษาตะวันออก) จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปีการศึกษา 2559 ได้ให้ทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 28,000 ทุน นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ การจัดพิมพ์หนังสือ จัดทัศนศึกษา หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เป็นต้น
เวลา 17.36 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง พลับพลาพิธี ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทรงเปิด"งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561" ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในสังฆราชูปถัมภ์ กรมการศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเป็นการรักษาจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติ โดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากพระบรมมหาราชวัง มาประดิษฐานบนมณฑป บริเวณลานคนเมือง เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ในการนี้ พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 160 ราย และพระราชทานโล่รางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ , รางวัลการบรรยายธรรม ระดับประเทศ และรางวัลการประกวดโอ้เอ้วิหารราย 60 ราย
ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเทศน์มหาชาติ จากวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร การสักการะพระพุทธรูปสำคัญ 9 ประเทศ อาเซียน กิจกรรมอภิปรายถ่ายทอดเสียงวิชาการทางพระพุทธศาสนา การแสดงส่งเสริมพระพุทธศาสนา(ธรรมะบันเทิง) นิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และการจำหน่ายหนังสือธรรมะ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน รวมถึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลร่วมกัน โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของปีนี้
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว