สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

24T09:30:26.953Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.38 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงาน "การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561" ซึ่งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) , กรมการข้าว , มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 ถึง 24 พฤษภาคม 2561 ในหัวข้อ "งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0" เพื่อนำเสนอผลงานการพัฒนาข้าวไทยด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปข้าวแบบครบวงจร ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวไทย และเป็นการรักษาความเป็นผู้นำการค้าข้าวในตลาดโลก
ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาข้าวไทยและชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และนิทรรศการงานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับข้าวตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จาก 9 หน่วยงาน อาทิ แนวทางการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข 43 (ฤดูนาปี 2561/62) ของกรมการข้าว ในแปลงใหญ่พื้นที่ลุ่มต่ำภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 1 แสนไร่ เพื่อให้ข้าวพันธุ์ กข 43 ซึ่งเป็นข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ต้านทานต่อโรคไหม้ และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตลาดได้ดี เป็นพันธุ์นำร่องสู่ตลาดเฉพาะกลุ่ม ซึ่งผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับทุกขั้นตอนการผลิตได้ด้วยระบบ QR code
เทคโนโลยีการผลิตข้าวด้วยเครื่องดำนา ของวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ซึ่งได้พัฒนาเครื่องดำนาให้สามารถปักกล้าได้ทีละ 4 แถว ใช้มอเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวขับเคลื่อน โดยใน 1 วันสามารถดำนาได้ 2 ไร่ ช่วยประหยัดต้นทุนค่าแรงการดำนาของเกษตรกร และการส่งเสริมการผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยนักวิจัยได้ขายสิทธิบัตรงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้าวให้แก่ภาคเอกชนนำไปผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องสำอาง จากงานวิจัยสเต็มเซลล์จากจมูกข้าวของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเครื่องดื่มน้ำนมข้าว จากงานวิจัยพัฒนาน้ำนมข้าวหอมมะลิ และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย รถส่งนมอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ "อาร์ด้า โซลา คาร์" (ARDA SOLAR CAR) จำนวน 2 คัน เพื่อทรงใช้ในโครงการพระราชดำริ
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : สำนักข่าว