สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

22T09:54:42.087Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.07 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่าง ๆ อาทิ รายงานการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนระหว่างปี 2559 ถึง 2561 และแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป รายงานการดำเนินงานของเครือข่ายโครงการเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน และจังหวัดมหาสารคาม
โดยในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุข ได้ประเมินระดับไอโอดีนในปัสสาวะ พบว่ากลุ่มเด็กวัยเรียนและผู้สูงอายุมีระดับไอโอดีนเพียงพอ ส่วนกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ยังมีระดับไอโอดีนต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ดำเนินนโยบายเสริมยาเม็ดไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยรู้จักเกลือเสริมไอโอดีนเพิ่มขึ้น รวมทั้งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อให้ประชาชนไทยได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอ
ทั้งนี้ ประเทศไทยดำเนินงานเพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนและหมู่บ้านไอโอดีน ปัจจุบันมีชุมชนและหมู่บ้านไอโอดีนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว 58,307 แห่ง มีการพัฒนาระบบควบคุมการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน และพัฒนาเครื่องผสมเกลือไอโอดีน ทำให้ผลิตเกลือมีคุณภาพมากขึ้นร้อยละ 91.6 จำหน่ายเกลือที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.8 ส่งผลให้ครัวเรือนใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 69.4 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ได้มีแผนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โดยขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พุทธศักราช 2561
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : สำนักข่าว