ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมบุญเกิด จักรพันธุ์ (จุ้ยสำราญ) เป็นกรณีพิเศษ

21T09:38:56.917Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 17.32 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร ในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมบุญเกิด จักรพันธุ์ (จุ้ยสำราญ) ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสโลหิต เนื่องจากนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 สิริอายุได้ 93 ปี
หม่อมบุญเกิด จักรพันธุ์ (จุ้ยสำราญ) เกิดวันที่ 20 พฤษภาคม 2468 ในวัยเด็กได้อยู่ที่วังเทเวศน์ ในความดูแลของหม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล เมื่อสำเร็จการศึกษาทางด้านครูแล้ว หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล จึงพาไปถวายงานเป็นข้าหลวงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ภายหลังได้กราบบังคมทูลลาออกมาเป็นชายาของหม่อมเจ้าประดิษฐา จักรพันธุ์ ซึ่งทรงเป็นผู้ดูแลวังสวนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หม่อมบุญเกิดฯ จึงมีโอกาสเดินทางไปถวายงานสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ซึ่งประทับ ณ วังสวนบ้านแก้ว ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานโรงงานเสื่อกก วังสวนบ้านแก้ว เป็นผู้มีส่วนสำคัญช่วยฟื้นฟูงานหัตถกรรมท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมไม่ให้สูญหาย หลังจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เสด็จสวรรคตแล้ว หม่อมบุญเกิดฯ ยังช่วยสืบสานงานอนุรักษ์การทอเสื่อจันทบูรณ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไป ปฏิบัติงานถวายอย่างเต็มกำลังความสามารถในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานแผนกทอเสื่อกก ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จนถึงวาระสุดท้าย นอกจากนี้ ยังมีฝีมือการทำอาหารคาวหวานตำรับชาววัง ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ลูกศิษย์และผู้ที่สนใจอยู่เสมอ ที่ขึ้นชื่อ คือ ข้าวแช่และขนมทองพลุ
หม่อมบุญเกิดฯ เป็นผู้มีจิตเมตตาให้ความช่วยเหลือผู้ใกล้ชิดและผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอมา เป็นชายาที่ดี คอยแบ่งเบาภาระของหม่อมเจ้าประดิษฐา จักรพันธุ์ อีกทั้งยังปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดูแลและอบรมบุตร-ธิดาให้เป็นคนตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์ และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ นาวาเอกหญิง หม่อมราชวงศ์ บุญราศี จักรพันธุ์ ปฏิบัติงานในตำแหน่งประจำกองบัญชาการกองทัพไทย สังกัดสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ส่วนบัญชาการ) และหม่อมราชวงศ์เศรษฐวัฒน์ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการกองโครงการในพระราชดำริ กรมกิจการพิเศษ สำนักพระราชวัง
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : สำนักข่าว