สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ อดีตข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

20T12:43:25.190Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2561 เวลา 17.22 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ อดีตข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคชราภาพ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สิริอายุ 103 ปี
คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2457 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นธิดาของหลวงปราณีประชาชน (ลาภ หงสเวส) และนางเทศ ปราณีประชาชน (เทศ หงสเวส) สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรีด้านคหกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นคนแรกของประเทศไทย
จากนั้นเข้ารับราชการเป็นครูที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และได้ย้ายมาสอนที่โรงเรียนการเรือนพระนคร ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นลำดับ จนได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และต่อมาในปี 2504 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนการเรือนพระนคร เป็น "วิทยาลัยครูสวนดุสิต" ซึ่งปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการคนแรก และดำรงตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการในปี 2518
โดยทุ่มเทใช้ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านคหกรรมศาสตร์ พัฒนาวางรากฐาน สร้างหลักสูตรการเรียนการสอนด้านคหกรรมศาสตร์ให้มีความทันสมัย ทัดเทียมนานาอารยประเทศ จนกลายเป็นหลักสูตรต้นแบบของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ขึ้น โดยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนแรก และได้ริเริ่มจัดงานชุมนุมแม่บ้านขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 11 ปี เพื่อให้แม่บ้านผู้มีชื่อเสียงในงานบ้านแขนงต่าง ๆ มาชุมนุมเผยแพร่ความรู้เป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งถือเป็นกิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมงานคหกรรมศาสตร์ ในการพัฒนาสังคมไทย และเป็นต้นแบบของการจัดงานเทศกาลด้านงานศิลปะประดิษฐ์ การจัดดอกไม้ และอาหาร ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ หลังเกษียณอายุราชการ ได้อุทิศตนช่วยเหลือสนับสนุนงานการกุศล และสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะในด้านการบำรุงพระพุทธศาสนา อาทิ เป็นประธานจัดตั้งทุนพิมพ์พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรมและฉบับประมวลศัพท์ มอบแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไว้ใช้ประโยชน์ รวมถึงจัดหาทุนในการก่อสร้างอุโบสถและกุฏิสงฆ์ ของวัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนายชม รักตะกนิษฐ มีบุตร 2 คน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว