สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ ประจำปีการศึกษา 2560

17T09:47:39.723Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 14.09 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสถานศึกษาในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน
โอกาสนี้ ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง "การศึกษาภาษาไทย" โดยทรงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาไทยที่เป็นหัวใจหลักของการศึกษา เนื่องจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนแต่ละครั้ง ทรงพบว่านักเรียนมีปัญหาหลายประการ เช่น ขาดโอกาสในการเล่าเรียน เพราะฐานะยากจน ไม่มีพ่อแม่ ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชุมชน เนื่องจากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ หรือมาจากประเทศเพื่อนบ้าน และมีความบกกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ ออทิสติก ซึ่งมีพระราชดำริในการพัฒนาให้เด็กเหล่านั้น ฟัง พูด เขียนภาษาไทยได้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแจกลูกสะกดคำ , การเรียนทางไกลแบบ 2 ทาง ,การปรับปรุงการเรียนการสอนในเด็กเล็ก และรณรงค์ให้นักเรียนใช้ห้องสมุดให้มากขึ้น
จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงทักษะภาษาไทยของนักเรียนที่ชนะเลิศในโครงการแข่งขันประกวดทักษะภาษาไทย ประจำปี 2560 อาทิ กิจกรรมการเล่านิทาน ระดับอนุบาล โดยเด็กหญิงกุณฑิรา ผ่องแผ้วอำไพกุล จากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านนุกาโถวา อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก , กิจกรรมการอ่านเล่าเรื่อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเด็กหญิงอรีย๊ะ โส๊ะหลี จากโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม จังหวัดสงขลา , และกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย นายชัชชาล พิศจารย์ จากโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ของสถานศึกษาตามแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประกอบด้วย
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นำเสนอผลงานการสอนภาษาไทยควบคู่กับภาษาอาหรับ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนเครือข่ายจำนวน 16 โรงใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ซึ่งได้สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่ม การเล่านิทาน และการโต้วาที
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. นำเสนอผลงาน การใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย เรื่องการแจกลูกสะกดคำ การจัดทำปฏิทินสระและมาตราตัวสะกด ในผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทย หรือ ลืมภาษาไทย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมสุขภาพ การฝึกอาชีพ และให้ครูได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ผ่านระบบถ่ายทอดสด กล้อง CCTV ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านห้วยกว้างใหม่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำเสนอผลงาน "โครงการ 8 กลุ่มสาระ รวมใจ พัฒนาการใช้ภาษาไทยสามเณร" ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 น่าน แพร่ เชียงราย พะเยา ลำปาง โดยใช้แบบเรียนเสริมการอ่านนอกเวลาเรียน และบรูณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ทำให้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา สามเณรมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำเสนอ ผลงาน "มานี มีสี" ของโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้จัดกิจกรรมคลินิกหมอภาษา โดยใช้หนังสือเรียน "มานี มีสี" ซึ่งมาจากการจัดพิมพ์หนังสือ มานี มานะ ใหม่ ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยการใส่สีแบ่งตัวอักษรเป็น 5 สี และ 2 สี เพื่อให้ง่ายแก่การจดจำ แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร นำเสนอผลงาน การจัดการเรียน อ่านเขียนภาษาไทย รูปแบบบันไดการเรียนรู้ 8 ขั้น ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการจับใจความ การเรียงคำให้เป็นประโยค และการสะกดคำ
และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นำเสนอผลงาน โครงงานการละเล่นพื้นบ้าน สืบสานภาษาไทย , โครงการเด็กน้อยคอยครู , โครงการโรงเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืน และ โครงการกระดานดำ เขียนอ่านคำภาษาไทย ซึ่งล้วนเป็นโครงการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว