พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปีการศึกษา 2560

17T09:52:22.617Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 16.27 น. เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับประทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 264 คน
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เป็นสถาบันอุดมศึกษาของคริสตจักร เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติส ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2484 เป็นโรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลมิชชั่น โดยในปี 2552 ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ปัจจุบัน มีนักศึกษา จำนวน 1,012 คน จาก 35 ประเทศ มีอาจารย์เป็นชาวต่างประเทศ 60 คน และอาจารย์ที่เป็นชาวไทย 47 คน
โอกาสนี้ ประทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "การที่มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมอาจารย์ให้ทำงานวิจัย และจัดประชุมวิชาการประจำปีร่วมกับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้น นับเป็นการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างน่าชมเชย เพราะจะก่อเกิดคุณประโยชน์ตามมา แก่การพัฒนาทั้งศักยภาพบุคลากรและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย บัดนี้ ท่านทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีหลักการบริหารจัดการศึกษาอันเป็นสากลนี้แล้ว ถือได้ว่าเป็นผู้มีวิชาความรู้ที่จะนำไปใช้ดำเนินชีวิต ประกอบกิจการงานให้สำเร็จก้าวหน้า การที่จะประสบความสำเร็จได้ดังกล่าว มิใช่ขึ้นอยู่กับวิชาความรู้อย่างเดียว หากจะต้องอาศัยคุณธรรมความดีกำกับสนับสนุนด้วย คุณธรรมความดีนี้ ได้แก่ ความตั้งใจ ความขยันหมั่นเพียร ความเอาใจใส่ และความรู้จักคิดพิจารณาด้วยปัญญา จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยเกื้อหนุนและนำพาบุคคลให้ก้าวถึงความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาได้ ทุกท่านซึ่งมีพื้นฐานวิชาความรู้แน่นหนาแล้ว ควรฝึกฝนอบรมตนให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมความดีตามที่กล่าว แต่ละคนจะได้สามารถนำวิชาความรู้ที่ศึกษาสำเร็จมาจากมหาวิทยาลัยไปใช้ดำเนินชีวิต ประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความสำเร็จตามเป้าหมาย บังเกิดเป็นประโยชน์สุข ความเจริญมั่นคงแก่ตน สังคม และประเทศชาติต่อไป"
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว