สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

15T09:40:34.933Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2561 เวลา 16.15 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 13 แบบสัญจร เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนรวม 8 ยุทธศาสตร์
โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ซึ่งสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา พบการเกิดโรคในพื้นที่ 48 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 16.34 พบสูงสุดในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งพบโรคในสัตว์ที่มี 7 ชนิด มากที่สุดคือ สุนัข รองลงมา คือ โคและแมว โดยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์กว่า 5 ล้านตัว , ผ่าตัดทำหมันกว่า 1 แสน 8 หมื่นตัว รวมทั้งอยู่ระหว่างจัดสร้างสถานพักพิงสุนัขและแมวตามธรรมชาติต้นแบบ ที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งรองรับสุนัขได้ 300 ตัว และเร่งสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าใน 20 จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์นำร่อง 5 ศูนย์ คือที่จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินงานแล้ว มีการนำสุนัขจรจัดเข้าฝึกเรียนรู้ จำนวน 53 ตัว มีผู้รับสุนัขไปเลี้ยงดูแล้ว 6 ตัว ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมา อยู่ระหว่างก่อสร้าง ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่ และที่ศูนย์พักพิงสุนัขภาคกลาง จังหวัดอุทัยธานี มีสุนัขมาพักพิงแล้ว 4,723 ตัว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน พบว่าเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต 8 ราย จาก 8 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา ตรัง พัทลุง สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และหนองคาย ส่วนมากรับเชื้อจากสุนัขที่มีเจ้าของ โดยผู้เสียชีวิตทุกรายไม่ได้ไปพบแพทย์ สำหรับในปี 2561 มีผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้ามารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมกว่า 170,00 ราย ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้ำให้วัคซีนตามแนวทางเวชปฏิบัติทุกราย และจัดทำแผนบริหารจัดการสำรองวัคซีนคงคลังเพื่อให้มีใช้เพียงพอและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการดำเนินการและเลือกแบบแปลนที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัคซีนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์ เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการป้องกันรักษาโรคพิษสุนัขบ้า ให้ประชาชนทั่วประเทศได้ตระหนักถึงโรคพิษสุนัขบ้าผ่านสื่อต่าง ๆ
สำหรับยุทธศาสตร์ที่ 6 และ 8 การบูรณาการและการบริหารจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า และการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการดำเนินโครงการฯ
และยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการติดตามและประเมินผล ได้ประมวลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการตรวจในเบื้องต้น 46 จังหวัด เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ต่อไป
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว