สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานปริญญาบัตรแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่สอง

14T09:06:50.900Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2561 เวลา 13.13 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังอาคาร "มวก. 48 พรรษา" มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประทานปริญญาบัตรแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่สอง โดยมี พระเถระทั้งในประเทศและประมุขสงฆ์จากต่างประเทศ เข้ารับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวมจำนวน 22 รูป มีบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับประทานเข็มเกียรติคุณ จำนวน 93 คน มีบรรพชิตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญาโท เข้ารับประทานปริญญาบัตร จำนวน 723 รูป และมีคฤหัสถ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญาโท เข้ารับประทานปริญญาบัตร จำนวน 409 คน
โอกาสนี้ ประทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "พลังสำคัญที่จะพลักดันตนไปสู่การพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไปนั้น มีอยู่ 5 ประการ ประการแรก บัณฑิตต้องมีความเชื่อมั่นหรือศรัทราในสิ่งที่ดีงาม ตนเองจะกระทำหรือกระทำอยู่ ครั้นมีความเชื่อมั่นแล้ว ก็จะมีวิริยะ มีแรงบันดาลใจให้บังเกิดความพากเพียร สามารถตั้งตนไว้ให้ปราศจากความเกียจคร้าน เมื่อบำเพ็ญกรณียกิจไปด้วยความขยันหมั่นเพียร ก็ต้องมีสติความระลึกได้อยู่ทุกขณะ ต้องไม่ประมาทเผลอไผลในหน้าที่การงานของตนเป็นกำลังประการที่สาม พอมีสติระลึกได้ในสิ่งที่ตนทำ ก็จะมีสมาธิตั้งมั่นจดจ่อแน่วแน่ในกิจการทั้งปวง เป็นประการต่อมา ส่วนพลังสำคัญประการสุดท้าย ที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ถูกต้อง และดีงาม ก็คือ พลังปัญญา ได้แก่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่กระทำ บุคคลใดมีธรรมทั้ง 5 ประการนี้ ย่อมได้ชื่อว่ามีพละกำลังอันวิเศษ ที่จะนำพาความรุ่งเรืองสำเร็จมาสู่ตนเองได้อย่างแน่นอน"
สำหรับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นับเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีภิกษุสงฆ์ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศมาศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรอินเตอร์และหลักสูตรภาษาไทย มากเป็นอันดับ 1 ของโลก ปัจจุบัน มีบรรพชิตและคฤหัสถ์ กำลังศึกษาอยู่ รวมจำนวน 19,554 รูปและคน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว