สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางพะเยาว์ ชัยมงคล

14T09:04:07.213Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2561 เวลา 17.34 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในการพระราชทานเพลิงศพ นางพะเยาว์ ชัยมงคล ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 สิริอายุ 94 ปี
นางพะเยาว์ ชัยมงคล เกิดวันที่ 25 กรกฎาคม 2465 บิดาและมารดา ชื่อ นายเติม และนางแย้ม เทียนจวง มีพี่น้อง 5 คน สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนศรีบุณยานุสสรณ์ จังหวัดสุทรสาคร โดยเป็นผู้ดูแลบิดาและมารดา รวมทั้งกิจการงานของที่บ้าน ต่อมาได้สมรสกับนายพิชัย ชัยมงคล มีลูกด้วยกัน 4 คน
นางพะเยาว์ฯ มีอุปนิสัยโอบอ้อมอารี ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย อุทิศตนเพื่อการกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน อาทิ บำรุงพระพุทธศาสนา ด้วยการบริจาคทรัพย์สร้างพระพุทธรูป ศาสนสถาน และศาสนวัตถุ ตามวัดต่าง ๆ นอกจากนี้ ได้สร้างห้องพิเศษสำหรับผู้ป่วยใน แก่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สร้างศาลาอเนกประสงค์ สำหรับผู้สูงอายุ อำเภอกระทุ่มแบน และร่วมในการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จังหวัดนครปฐม อีกทั้ง ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานุสสรณ์ และโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประจำทุกปี
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว