สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายก

10T09:48:02.417Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 13.47 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้งและ 108 ครั้ง ประจำปี 2559 ถึง 2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 2 ใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสระบุรี นครนายก สุพรรณบุรี ชัยนาท ลพบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี รวมจำนวน 713 ราย เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
รัฐบาล ได้มอบหมายงานบริการโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ตั้งแต่ปี 2508 มีภารกิจหลักในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2560 มีเป้าหมายการจัดหาโลหิตทั่วประเทศ ให้ได้ 2,500,000 ยูนิต โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ต้องจัดหาโลหิตในส่วนกลาง คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ได้ 700,000 ยูนิต ซึ่งสามารถจัดหาได้เกินเป้าหมาย ในส่วนภูมิภาค ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ ต้องจัดหาโลหิตให้ได้ 1,800,000 ยูนิต ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 2 และโรงพยาบาลสาขา จัดหาโลหิตบริจาคได้จำนวน 87,651 ยูนิต ในขณะที่โรงพยาบาลสาขาในจังหวัดเครือข่ายกว่า 50 แห่งมีความต้องการใช้โลหิต รวมจำนวน 126,708 ยูนิต ซึ่งในส่วนที่ยังขาดได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
ถึงแม้ว่าแต่ละปี มีผู้มีจิตกุศลและผู้มีจิตศรัทธาเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังมีความต้องการโลหิตเพิ่มมากขึ้นปีละร้อยละ 8 ถึง 10 จึงต้องมีการรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ทุก 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว