สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

09T09:50:52.263Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 61 เวลา 9.24 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงเป็นประธานงานบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน มหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสครบ 32 ปีการก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน มหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งทรงพระผนวช และเป็นพระอุปัชฌาย์ในสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ปัจจุบัน
โดยตลอดพระชนม์ชีพใต้กาสาวพัสตร์ พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆ อันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ อาทิ ด้านสาธารณูปการ ทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์ แก่วัด โรงเรียนและโรงพยาบาล รวมทั้งสาธารณสถานต่างๆ เช่น มีพระดำริให้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ ขึ้น ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2530 ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลืออุปการะผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้ดูแล ขาดผู้อุปการะ ปัจจุบัน มีผู้สูงอายุอยู่ในการอุปการะ จำนวน 200 คน
จากนั้น ทรงไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 393 ตัว ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
เวลา 12.36 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดโพธิ์ทอง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ "หอนาฬิกา-หอระฆัง-หอกลอง" ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน มหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารออมสินและพุทธศาสนิกชน บริจาคงบประมาณในการก่อสร้างฯ เนื่องจากหอนาฬิกาหลังเก่า ที่สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 18 ทรงพระดำริให้สร้างขึ้น มีสภาพชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้
โดย "หอนาฬิกา-หอระฆัง-หอกลอง" นี้ มีความสูง 25 เมตร กว้าง 5 เมตร หน้าบัน เชิญอักษรพระนาม "ววน" (วอ-วอ-นอ) ของสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 18 มาประดิษฐาน เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงพัฒนาและบูรณะวัดแห่งนี้ ให้มีความงดงาม เป็นสถานที่สำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่
สำหรับวัดโพธิ์ทอง สร้างขึ้นเมื่อปี 2416 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2521 โดยเป็นสถานที่ ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน มหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เคยทรงพระอักษรเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ปัจจุบัน มีพระครูอุดมนครกิจ รักษาการในตำแหน่งเจ้าอาวาส มีภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูป

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว