สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

09T09:47:22.467Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 61 เวลา 16.10 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ หน้าห้องที่ประทับ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทรงลงพระนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย มุ่งเน้นความร่วมมือด้านการฝึกหัดและแลกเปลี่ยนแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนักศึกษา รวมทั้งการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างสองสถาบัน
โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะผู้บริหาร เฝ้า ถวายเงินสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหนังสือ "มิ่งขวัญ...นิรันดร จุฬาภรณ์ฯ อัครราชกุมารี" ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560 ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เวลา 17.34 น. เสด็จออก ณ ห้องทรงงานส่วนพระองค์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ พระราชทานพระวโรกาสให้ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้า กราบทูลเชิญเพื่อทรงดำรงตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และถวายฉลองพระองค์ครุย สังวาล และพระธำมรงค์ ด้วยทรงพระปรีชาสามารถและมีพระดำริให้จัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขึ้น เพื่อเป็นสถาบันหลักของชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนสรรพวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับให้บริการประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียม
จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะแพทย์และนักวิจัย เฝ้า ถวายเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ในปี 2560 ที่สาธารณรัฐเกาหลี และปี 2561 ที่สหพันธรัฐสวิส รวมจำนวน 4 เหรียญรางวัล ประกอบด้วย เตียงผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่ปรับความยาวได้ อุปกรณ์ช่วยถ่างขยายแผลผ่าตัดเต้านม แท่นช่วยจับเลื่อยผ่าตัดกระดูกเพื่อความแม่นยำ และออนไลน์เซ็นเซอร์สำหรับติดตามการหดตัวของมดลูกและอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์
โอกาสนี้ มีพระดำรัส แก่ผู้เข้าเฝ้า

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว